Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Przez firmę Zakład Wielobranżowy BUDIZ S.C. Grzegorz Płatek, Bartosz Płatek

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Zakład Wielobranżowy BUDIZ S.C. Grzegorz Płatek, Bartosz Płatek informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wielobranżowy BUDIZ S.C. Grzegorz Płatek, Bartosz Płatek - 41-909 Bytom, ul. Bratków 20
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 41-909 Bytom, ul. Bratków 20 lub e-mail: biuro@budiz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@budiz.pl lub kontakt pisemny: 41-909 Bytom, ul. Bratków 20

Z poważaniem:
Zakład Wielobranżowy BUDIZ S.C. Grzegorz Płatek, Bartosz Płatek